Estatuts club esportiu

Estatus club esportiu

Estatuts club esportiu

Capítol primer

Denominació, objecte i disposicions generals

Article 1 

L’entitat  CLUB D’ESCACS PEÓN NEGRO  constituïda en data 1 de abril de 2017 , com a club esportiu de règim simplificat, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. 

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució.

Aquesta entitat mantindrà la condició de club esportiu de règim simplificat mentre el nombre de socis i sòcies sigui igual o inferior a 100. Si es supera aquesta quantitat de socis i sòcies s’haurà de modificar els estatuts per adoptar la condició de club esportiu de règim general.  

Article 2 

El domicili social s’estableix a la localitat de/d’ Barcelona, c/ Comtes de Bell-lloc, núm. 111, codi postal 08014, amb l’adreça de correu electrònic info@peonnegroclubescacs.com.

.

En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 3 

L’entitat CLUB D’ESCACS PEÓN NEGRO té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: ESCACS

.

El president o la presidenta podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general.

En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 4 

L’àmbit principal d’actuació radica a Barcelona, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat. 

Article 5

L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’assemblea general. 

Capítol segon

De les sòcies i socis

Article 6

 1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a l’entitat.
 2. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:
  1. Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit al president o presidenta del club, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals. 
  2. Trasllat de la sol·licitud a l’assemblea general.
  3. Acord d’admissió o no de l’assemblea general respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud. 
 3. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.  
 4. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:
  1. Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
  2. Ser elector/a i elegibles per al càrrec de president o presidenta i a designar i ser designats/des com a secretari o secretària, d’acord amb aquests estatuts.
  3. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
  4. Impugnar les actuacions i decisions del president o presidenta en l’exercici de les seves funcions i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra el president o presidenta.
  5. Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
 1. Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.
 2. Ésser informades pel president o presidenta, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
 3. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n’hi ha.
 1. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
  1. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixi l’assemblea general per a la seva classe de soci o sòcia.
  2. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords de l’assemblea general, com també les decisions del president o presidenta en l’exercici de les seves funcions, adoptades vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
  3. Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
  4. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.
 2. La condició de soci o sòcia es perd:
  1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit al president o presidenta, que haurà d’informar a la propera assemblea general que es realitzi.
  2. Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per l’assemblea general, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
  3. Pel no pagament de les quotes establertes per l’assemblea general, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

Capítol tercer

Òrgans de govern, de representació i d’administració

Article 7

 1. L’òrgan de govern del club és l’assemblea general.
 2. La representació i l’administració del club l’assumeix el president o presidenta

Article 8

 1. L’assemblea general és l’òrgan de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per al president o presidenta.
 2. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
 3. L’assemblea general té competència especial en les matèries següents:
 1. Aprovar, si escau, la gestió del president o presidenta, la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost per a l’exercici econòmic següent.
 2. L’elecció del president o presidenta, com també la designació del secretari o secretària, i controlar-ne l’activitat.
 3. Separar, mitjançant el vot de censura, al president o presidenta, com també revocar la designació del secretari o secretària.
 4. Modificar els estatuts.
 5. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada i les quotes extraordinàries o derrames. 
 6. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 7. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 8. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 9. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 10. L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
 11. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió d’interès per al club.
 1. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. 
 2. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any dins els 6 primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3 d’aquest article.
 3. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
  1. Si el president o presidenta ho considera convenient.
  2. Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l’assemblea s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 9

 1. L’assemblea és convocada per acord del president o presidenta, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci o sòcia de ple dret que integren l’assemblea.
 3. Les reunions de l’assemblea general les presideix el president o presidenta de l’entitat. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui hagi estat designat per l’assemblea general.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat.

Article 10

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de ple dret integrants d’aquesta. 
 2. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar al president o presidenta la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.
 3. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 11

 1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vot a cada membre.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles qüestions per a les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.

Article 12

 1. El president o presidenta assumeix l’administració i representació de l’entitat i té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives, com també gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general. 
 2. El president o presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix l’assemblea general.
 3. Ha de presentar a l’assemblea general l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent
 4. El president o presidenta té un mandat de . És reelegible sense limitació temporal.
 5. Al president o presidenta li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant exercirà el càrrec de manera gratuïta.
 6. El secretari o secretària té la responsabilitat de la custòdia i el manteniment dels llibres d’actes, de socis i sòcies i comptabilitat. El president o presidenta i el secretari o secretària hauran de ser persones diferents. 

Article 13

 1. El president o la presidenta s’ha d’elegir en reunió d’assemblea general, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.
 2. Són electors i elegibles els socis i sòcies de ple dret, d’acord amb el que preveu l’article 8.2.

Article 14

 1. A l’efecte d’elegir al president o presidenta, la persona que ocupi aquest càrrec, abans de finalitzar el seu mandat, convocarà eleccions mitjançant la convocatòria d’una assemblea general a l’objecte de:
  1. Designar per sorteig, entre els socis i les sòcies, les persones que han de compondre la junta electoral.
  2. Presentar el cens electoral als socis i sòcies per tal que puguin, si escau, presentar les reclamacions pertinents.
  3. Resolució de les reclamacions presentades
  4. Elecció del president o de la presidenta.
 2. La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels qual en serà president o presidenta i un altre secretari o secretària.
 3. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat realitzat en el si de l’assemblea general convocada a l’efecte.
 4. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils següents al de la decisió presa davant de:
  1. El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada.
  2. El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a cap federació esportiva catalana.

Article 15

El cessament del president o presidenta es produeix, si és el cas, per les causes següents:

 1. Acabament del mandat natural per al qual va ser elegit o elegida.
 2. Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.
 3. Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
 4. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per desenvolupar les seves funcions.
 5. Aprovació d’un vot de censura.
 6. Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.

Article 16

La suspensió del mandat com a president o presidenta es produeix per les causes següents:

 1. Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi  l’assemblea general.
 2. Suspensió de la condició de soci o sòcia.
 3. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari, si així ho acorda l’assemblea general.
 4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 17

En cas de vacant per cessament o suspensió del president o presidenta, el secretari o la secretària ocuparà provisionalment la presidència amb l’únic objectiu de convocar l’assemblea general, en un termini màxim de 15 dies naturals, a l’efecte d’elegir al president o presidenta, d’acord amb l’article 14 d’aquests estatuts. 

Article 18

 1. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, ho ha de sol·licitar un mínim d’un 15% dels membres de ple dret de l’assemblea general.
 2. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant el president o presidenta. Aquest/a, a través del secretari o secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.
 3. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part del president o presidenta, si aquesta és correcta, convocarà una assemblea general, d’acord amb el que preveuen aquests estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.
 4. Per tal que l’assemblea general convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima d’1/3 dels socis i sòcies de ple dret.
 5. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a l’assemblea.
 6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta cessarà automàticament.

Capítol quart

Règim econòmic i documental

Article 19

 1. L’entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives.
 2. Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de:
  1. Les quotes que fixa l’assemblea general per als seus socis i sòcies.
  2. Les subvencions oficials o particulars.
  3. Les donacions, les herències o els llegats.
  4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.
 3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
 4. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar la signatura del president o presidenta.

Article 20

 1. Integren el règim documental i comptable:
  1. El llibre d’actes.
  2. El llibre de registre de socis i sòcies.
  3. Els llibres de comptabilitat:
 1. Llibre diari
 2. Llibre d’inventaris
 3. Llibre de comptes anuals
 1. Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.
 2. El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre d’entitats esportives, mitjançant diligència.
 3. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic.

Capítol cinquè

Règim disciplinari

Article 21

El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i l’electoral.

El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de l’entitat, com també als esportistes i al personal tècnic.

Article 22

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

 1. Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu.
 2. A l’assemblea general, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.

Article 23

 1. Contra els acords disciplinaris adoptats per l’assemblea general, es pot interposar recurs davant:
  1. El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, si l’entitat practica esport federat i està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
  2. El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
  3. L’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
 2. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat pel president o presidenta i aprovat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Capítol sisè

Modificacions estructurals i liquidació

Article 24

 1. Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’entitat és necessari que en l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.

Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels 2/3 dels assistents.

 1. Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de dissolució, s’han de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció, si escau.

Article 25 

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats físicoesportives.